1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Мэдээ & Зар

“ХИМИ-МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ” СЭДЭВТ ОЮУТНЫ ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

Илтгэлийн уралдааны зорилго:
Их, дээд болон мэргэжлийн сургуулиудад сурч байгаа оюутнуудын үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, илтгэх чадвараа хөгжүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажлын туршлагатай болгох, сургууль хоорондын үйл ажиллагааг сайжруулахад оршино.

Илтгэл хүлээн авах хугацаа:
2017 оны 04 сарын 12-ны өдрийн 1500 цагаас “Б”байрны 603 тоот танхимд явагдана. 2017 оны 04 сарын 07-ны өдрийн 18 цагт багтаан, илтгэлээ хэвлэмэлээр “А” байрны 212 тоот өрөөнд хүлээн авахаас гадна электрон хэлбэрээр davka0707@yahoo.comхаягаар илгээнэ үү?
Уралдаанд ирүүлсэн илтгэлүүдийг нэгтгэн эмхэтгэл болгон хэвлэнэ. Холбоо барих утас 99809901

Хамрах хүрээ:
Их, дээд сургуулиудын оюутнууд оролцоно.

Илтгэлд тавигдах шаардлага:

-Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй байх
-Шинэлэг санаа дэвшүүлсэн эсвэл асуудал шийдвэрлэсэн байх
-Судалгаа шинжилгээ, туршилтанд тулгуурласан байх
-Илтгэл бичих загварын дагуу байх
-Илтгэлийг 10 минутанд багтаан илтгэх
Хэвлэмэл илтгэл нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:
- Өгүүллийн нэр
- Зохиогчийн нэр, албан тушаал, эрдмийн зэрэг
- Хураангуй
- Түлхүүр үг
- Оршил
- Өгүүллийн үндсэн хэсэг /үр дүн/
- Дүгнэлт
- Ишлэл татсанном, зохиол

Илтгэлийг дараах 4 үзүүлэлтээр 1-5 оноогоор комисс дүгнэж шалгаруулна.
- Илтгэх ур чадвар, тухайн асуудлын шинэлэг тал
- Илтгэлийн агуулга, онол, практикийн ач холбогдол
- Асуултанд хариулсан байдал
- Илтгэлд тавигдах шаардлага хангасан эсэх

Шагнал:
- 1-р байр Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал
- 2-р байр Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал
- 3-р байр Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

Холбоо барих утас, e-mail: davka0707@yahoo.com 99809901, 91672290,


ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

ЕРӨНХИЙ ЭРДМИЙН ТЭНХЭМ

2017.03.20

БИЧИЛТЭНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

/11ptөндөртэй 10 хоосонмөр/

Өгүүллийн нэр /Arial (Unicode), 14pt, Bold, TOM ҮСГЭЭР, мөр голлон/

/ Bold, 14pt өндөртэй 1 хоосонмөр/

Зохиогчдын нэрс /Arial, 11pt, мөр голлон/

/11ptөндөртэйхоосонмөр/

 

Хураангуй /Arial, 11pt, Bold, зүүнталдзэрэгцэх/

Өгүүлэлбүрийнөмнөхураангуйбичигдэнэ. ХураангуйгArial фонт дээр 11pt үсгийн өндөртэйгээр Regular хэлбэрээр бичнэ. Хураангуй нь 15 мөр, 200 үгэнд багтсан байх ёстой.

/11pt өндөртэй хоосон мөр/

Зүйл нь шинэ мөрөөс, мөрний эхнээс эхлэх ба мөрүүд хоорондоо 1sp /Single/ зайтай байна. Мөрүүд нь баруун зүүн талдаа зэрэгцэн бичигдэнэ.

/11pt өндөртэй хоосон мөр/

Түлхүүр үг: /Arial, 11pt, Bold, Зүүнталдаазэрэгцэх/ Түлхүүрүгнь Arial фонтдээр 11pt өндөртэйгээр Regular хэлбэрээрбичигдэнэ. Өгүүлэлд4-5 түлхүүр үг хэрэглэнэ. Түлхүүр үг нь тухайн өгүүллийн гол утга санааг илэрхийлэх нэр үг, холбоо үг байх ба ганц тоон дээр бичигдэнэ. Өгүүллийн нэрэнд орсон үг түлхүүр үгэнд орохгүй.

/11pt өндөртэй хоосон мөр/

Оршил /Arial, 11pt, Bold, Зүүнталдзэрэгцэх, Styles тохиргооны Titleзагварттохируулгыгхийх/

Өгүүллийн оршил хэсэгт авч үзэж байгаа асуудлын мөн чанар, урьд өмнөх судалгааны түвшин, гол онцлогуудыг бичнэ.

/11pt өндөртэй хоосон мөр/

Дүгнэлт /Arial, 11pt, Bold, Зүүн талд зэрэгцэх/

Тухайн өгүүллийг дүгнэж Arial фонт дээр 11pt үсгийн өндөртэйгээр Regular горимд бичнэ.

/11pt өндөртэй хоосон мөр/

Ашигласан ном, хэвлэл /Arial, 11pt, Эхний үсэг томоор, Bold, зүүн талд зэрэгцэх/

Өгүүллийн төгсгөлд ишлэл татсан ном, зохиолын нэрсийг тавих ба өгүүлэлд иш татсан дарааллаар нь дугаарлана. Нэрсийг Arial фонт дээр 11pt үсгийн өндөртэйгээр дараах хэлбэрээр бичнэ.

Зохиогчийн тухай: Өгүүллийн эцэст тухайн өгүүллийг бичсэн хүн бүрийн товч намтрыг 8 мөр, 80 үгэнд багтааж Arial фонт дээр 10pt үсгийн өндөртэйгээр бичнэ. Энд зохиогчийн овог нэр, төгссөн болон эрдмийн зэрэг, цол хамгаалсан сургууль, удирдагч, судалгааны ажлын чиглэл, судалгааны лабораторийн тухай бичнэ.

 

Бичилттэй холбогдох ерөнхий зүйл

Өгүүллийг Windows /2000/XP/VISTA-ийн Microsoft Office Word 2007программыг ашиглан Arial фонт, 11 ptүсгийн өндрийг сонгон бичнэ. Математик бичлэгүүд Equation программ дээр мөр голлон бичигдсэн байна.

Өгүүллийг А4 хэмжээний цаасан дээр хуудасны дээд, доод талаас 3см, баруун, зүүн талаас 2,5см зай үлдээж бичнэ. Өгүүллийг бичихдээ header and footerкомандыг ашиглахгүй, хуудасны дугаарыг тавихгүй.

 

 

Их уншсан