1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Бидний тухай

Дүрэм журам


Дүрэм журмын эмхэтгэл дараах агуулгатай байна. Үүнд:

 1. Технологийн дээд сургуулийн дүрэм                                                        
 2. Хүнс, технологийн политехник коллежийн дүрэм
 3. Хөдөлмөрийн дотоод журам                                  
 4. Удирдах зөвлөлийн дүрэм                                                                                      
 5. Захиргааны зөвлөлийн ажиллах журам                                                                 
 6. Эрдмийн зөвлөлийн дүрэм             
 7. Сургалт арга зүйн зөвлөлийн ажиллах журам                                                                  
 8. Тэнхимийн ажиллах журам                                                                                    
 9. Ажилтануудад тэтгэмж, тусламж олгох түр журам                                             
 10. Багшийн ёс зүйн дүрэм       
 11. Оюутны ёс зүйн дүрэм                                                                                                        
 12. Багшийн зэрэглэл, жилд гүйцэтгэх ажлын хэмжээг тогтоох, тооцох журам
 13. Багш, ажилтаны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам
 14. Багшийн танхимын бус сургалтын багц цаг тооцох журам
 15. Багшийн анги удирдсан ажлыг үнэлэх журам
 16. Багш, ажилтан сонгон шалгаруулах журам                                                          
 17. Багшийг аттестатчлах журам                                                                                 
 18. Бакалаврын элсэлтийн журам        
 19. Мэргэжлийн болон техникийн боловсролд суралцагч элсүүлэх журам
 20. Оюутан, суралцагчийн мэдлэг, чадварыг дүгнэх журам 
 21. Оюутны төгсөлтийн журам                                                                        
 22. Оюутны сургалтын журам                                                                                     
 23. Улирлын шалгалтын дүрэм
 24. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын төгсөлтийн шалгалтын журам
 25. Үйлдвэрлэлийн дадлагын дүрэм                                                                            
 26. Үйлдвэрлэлийн осол болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан комиссын ажиллах журам
 27. Оюутны шилжилт хөдөлгөөний журам                                                                 
 28. Оюутны холбооны ажиллах журам          
 29. Сурагчдын зөвлөлийн ажиллах журам                                                      
 30. Оюутны дотуур байрны дотоод журам                                                                 
 31. Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг олгох журам           
 32. “ОНЫ ТЭРГҮҮН”-ий тэнхим, анги хамт олон, багш, анги удирдсан багш, ажилтан, оюутан, сурагч шалгаруулах журам
 33. Кредит дүйцүүлэн тооцох журам                                                                                      
 34. Номын сангийн дүрэм                                                                                             
 35. Номын сангийн дотоод журам                                                                               
 36. Албан хэрэг хөтлөх журам                                                                         
 37. Дотоод хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам                                                            
 38. Багш үйлдвэрлэлийн дадлага удирдан ажиллах журам
 39. Сургалтанд зориулан ном сурах бичиг, гарын авлага зохиох, хэвлүүлэх, худалдан авах журам
 40. Эд хариуцагчийн эрх, үүргийн дүрэм
 41. Сургалтанд хэрэглэгдэх материал, түүхий эд захиалах, авах, олгох журам
 42. Сургалтын лаборатори, дадлагын газруудад мөрдөх аюулгүй ажиллагаа, ариун цэврийн дүрэм
 43. Үнэ, үнэлгээний комиссын журам
 44. Сургалт-үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмжинд засвар, үйлчилгээ хийх журам
 45. Хөрөнгийн тооллого явуулах журам
 46. Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын дүрэм
 47. Эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журам
 48. Санхүүгийн дотоод хяналтын журам

Их уншсан