Eрөнхий эрдмийн тэнхим :

 • Ерөнхий эрдмийн тэнхэм

  Тэнхэмийн зорилго:
  --Орчин үеийн дээд боловсролын чиг хандлагад нийцсэн мэргэжилтэн бэлтгэх боловсролын зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд оюутнуудаар мэдлэг бүтээлгэх нь бие дааж ажиллах, амьдрах, суралцах чадвар эзэмшсэн мэргэжилтэн бие хүн төлөвшүүлэх, оюутны бие даалтын ажлын үр өгөөжийг дээшлүүлэх арга, хэлбэрийг шинэчлэн сайжруулахад оршино.

  Зорилт:
  --Оюутнуудаар мэдлэг бүтээлгэх хичээлийн технологи, хувилбарыг бий болгох
  --Их дээд сургуулийн сургалтын чиг хандлага нь оюутныг бие даан ажиллах, суралцах чадвартай болгоход чиглэгдэж байгаа учраас энэ шаардлагад нийцүүлэн ажиллах
  --Бие даалтын ажлын чанар үр өгөөжийг дээшлүүлэхийн тулд өөрсдийн заадаг хичээлүүдийн агуулгын уялдааг харгалзан үзэж, нягтруулж, хамтарсан хэлбэрээр явуулах заавар удирдамжийг боловсруулж туршин сайжруулах, үр дүнг хэлэлцүүлэн бүтээлийн сан бүрдүүлж ажиллах
  --Техник, технологийн болон сургалтын дэвшилтэд аргуудыг хичээлдээ ашиглаж харилцан туршлага солилцох

  Суурь боловсролын тэнхим нь 2014-2015 оны хичээлийн жилд 8 багш, 1 лаборанттай ажиллаж байна.

  дэлгэрэнгүй

Харилцагч байгууллагууд

© 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан